logo
Français Deutsch

Hospice de Hamm
2, rue Englebert Neveu
L-2224 Luxembourg
Tél: 43 60 86-1

Hospice de Pfaffenthal
71, rue Mohrfels
L-2158 Luxembourg
Tél: 47 76 76-6

restaurant

Hospice de PFAFFENTHAL

71, rue Mohrfels
L-2158 Luxembourg

 Direktionsbeauftragter:
Frau Laurie Schmit
Belegungszahl: 100 Betten
Statut: öffentliche Einrichtung unter der Aufsicht der Stadt Luxemburg
Tätigkeit: CIPA („Centre intégré pour personnes âgées“)

Infrastruktur: